Apichai Talk!

นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

ช่วงวันที่ 15 มีนาคม – 22 มีนาคม พ.ศ.2567 ข้าพเจ้า ได้เดินทางจาริกแสวงบุญ
ตามรอยพระบรมศาสดา นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล ณ ประเทศอินเดีย – เนปาล 
(พุทธคยา, ราชคฤห์, นาลันทา, ไวสาลี, กุสินารา, ลุมพินี, สาวัตถี และพาราณสี)
ซึ่งเป็นสถานที่ประสูติ, ตรัสรู้, ปฐมเทศนา และปรินิพพาน ถวายเป็นพุทธบูชา

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

มาถึงดอนเมืองตั้งแต่ตี3 ง่วงสุดๆ แต่ก็ได้ Starbuck ดึงหนังตา และได้เสวนากับอาจารย์ที่เคารพ เลยทำให้ไม่ง่วง จนถึงเวลา หกโมงนิดๆ ก็เข้า Check in โหลดกระเป๋า อ๋อลืมบอกไปว่า ไปกับสายการบิน Air ASIA โดยตีตั๋ว Bangkok – GAYA เที่ยวบินที่ FD 122 ครับ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง  เวลาของประเทศอินเดีย จะช้ากว่าเราประมาณ 1.30 นาที ดังนั้น เรา Take off เวลา 08.35 น. จะถึงสนามบิน Gaya พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เวลาประมาณ 10.10 น.

 • วันนี้ได้นอนที่วัดไทยมคธวิปัสสนา
 • บ่ายออกเดินทางไปบ้านของนางสุชาดา และสถานที่ถวายข้าวมธุปายาส และยังเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์อธิษฐานลอยถาดทองคำที่ริมแม่น้ำเนรัญชรา
 • ชมวัดพุทธของประเทศต่างๆ ที่ร่วมใจสร้างด้วยศิลปะประจำชาติ ถวายเป็นพุทธบูชา
 • เข้าชมพุทธคยา เพื่อเข้าไปกราบนมัสการสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ในครั้งนี้ ยังได้ทำวัตร สวดมนต์ ทำสมาธิ ปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ทำประทักษิณ 3 รอบ นมัสการพระพุทธรูปปางตรัสรู้ (หลวงพ่อเมตตา) พระประธานภายในมหาเจดีย์

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

วันนี้ต้องตื่นเช้าตรู ตี4 ออกเดินทางประมาณ ตี5 ด้วยรถบัส มุ่งหน้าสู่เมืองกรุงราชคฤห์ เพื่อเดินทางไปยังเขาคิชฌกุฏ ระยะทางประมาณ 90 km. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

 • เขาคิชฌกุฏ จัดเป็นหนึ่งในเบญจคีรีของมหานครราชคฤห์ แห่งแค้วมคธ โดยเบญจคีรี มีดังนี้ คิชฌกุฏ, อิสิคิลิ, เวปุลละ, เวภาระ และปัณฑวะ
 • เดินขึ้นคิชฌกุฏ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อขึ้นไปนมัสการมูลคันธกฎีของพระพุทธองค์บนยอดเขา เคยเป็นที่จำพรรษาของพระสาวกที่สำคัญหลายรูป อาทิ พระสารีบุตร, พระมหากัสสปะ, ถ้ำสุกรขาตาที่พระสารีบุตรบรรลุอรหันต์
 • ด้านล่างตีนเขา จะพบกับชีวกัมพวัน วัดที่พ่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ สร้างถวายพระพุทธองค์ พระพุทธเจ้าเคยแสดงสามัญญผลสูตร
 • วัดเวฬุวนาราม วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์ ลักษณะจุดเด่นของวัดเป็นป่าไผ่ร่มรื่นงดงาม เป็นสถานที่สำคัญที่พระอรหันตสาวกจำนวน 1,250 รูป ซึ่งล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย อันเป็นเหตุแห่งวันมาฆบูชา และพระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกต์
 • ตโปทาราม สถานที่สรงน้ำของพระภิกษุสงฆ์ และพระเจ้าพิมพิสาร เป็นเหตุให้พระพุทธองค์ทรงบัญญัติสิกขาบท เรื่องการอาบน้ำ
 • เดินทางสู่นาลันทา เป็นสถานที่ที่เคยเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนา ตั้งอยู่นอกเมืองราชคฤห์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน
 • นมัสการองค์หลวงพ่อดำ ซึ่งเป็นที่เคารพของนับถือของชาวบ้านในละแวกนั้น ในสมัยที่มุสลิมทำลายมหาวิทยาลัยนาลันทา หลวงพ่อองค์ดำได้รอดพ้นจากการเผาทำลายมาอย่างน่าอัศจรรย์
 • นอนที่วัดไทยมคธวิปัสนา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

วันนี้เป็นอีกวันต้องตื่นเช้าตรู ตี4 ออกเดินทางประมาณ ตี5 ด้วยรถบัส มุ่งหน้าสู่เมืองไวสาลี

 • สถูปบรรจุพระอังคารของพระพุทธองค์ ซึ่งกษัตริย์ลิจฉวีได้รับส่วนแบ่งมาแล้วสร้างเจดีย์บรรจุไว้เพื่อสักการบูชา
 • สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นสระน้ำที่เจ้าลิจฉวีนำน้ำสระนี้ไปใช้พิธีมุรธาภิเษกของเจ้าลิจฉวีขึ้นเป็นกษัตริย์ครองแว่นแคว้น
 • วัดมหาวัน เป็นสถานที่เกิดภิกษุณีสงฆ์ขึ้นครั้งแรก และมีเสาหินของพระเจ้าอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด

จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ เมืองกุสินารา ระยะทาง 273 km. ใช้เวลาเดินทาง 6-7 ชั่วโมง

 • มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพุทธสรีระ ห่างจากสถานที่ดับขันปรินิพพานประมาณ 1.5 km.
 • เข้าพักที่วัดกุสาวดี

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

 • สาลวโนทยาน สถานที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพาน นมัสการปรินิพพานสถูปปรินิพานวิหาร ซึ่งภายในประดิษฐษนพระพุทธรูปปางประทับอนุฏฐานไสยาสน์ปรินิพพาน

เดินทางสู่ ลุมพินี ประเทศเนปาล ระยะทาง 110 km. ใช้ระยะเวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมง ในเส้นทางนี้ จะต้องเดินทางข้ามประเทศ จากประเทศอินเดีย เข้าสู่ประเทศเนปาล ในจุดนี้ นักแสวงบุญ นักเดินต้องทำใจกับด่านอินเดีย เพราะจะช้ามากๆ จุดนี้ต้องทำใจร่มๆ เย็นๆ โชคดีก็จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่โชคร้ายก็ร่วม 3-4 ชั่วโมงครับ แต่จากด่านเนปาลไปลุมพินีวันเพียง 29 km. แต่รถจะติดพอควร

 • สวนลุมพินี สถานที่ที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะในวันเพ็ญเดือน6 (วันวิสาขบูชา) ก่อนพุทธกาล 80ปี เราจะได้พบเห็นเสาพระเจ้าอโศกอีกต้น พร้อมสะลักอักษรพราหมี เมื่อเราเข้าไปในมายาเทวีวิหาร เราจะพบกับหินแกะสลักเป็นภาพประสูติ
 • สวดมนต์ ทำวัตร นั่งสมาธิ ณ หน้ามายาเทวีวิหาร สวนลุมพินี
 • ทานข้าวเย็นที่วัดไทยลุมพินี
 • เข้าพักที่โรงแรม Explore Buddha Lumbini ได้ห้อง 207

โรงแรม Explore Buddha Lumbini

วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2567

เช้านี้ออกแต่เช้าเช่นเคย ตื่นตีสี่เป็นเรื่องปกติของทริปนี้ จากนั้นก็ทานข้าวเช้าที่วัดไทยลุมพินี้ จากนั้นก็ล้อหมุนมุ่งสู่เมือง สาวัตถี ระยะทาง 238 km. ใช้เวลาเดินทาง 7-8 ชม. กว่าจะถึงเมืองสาวัตถี ก็บ่ายสามได้

 • วัดเชตวันมหาวิหาร พุทธสถานสำคัญ หนึ่งในแปดแห่งของพระพุทธองค์ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่พระพุทธองค์ประทับจำพรรษา ถึง 19 พรรษา มีเหตุการณ์สำคัญๆ เกิดขึ้นหลายครั้งในพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์กลางเผยแพร่พระพุทธศาสนาที่สำคัญที่สุด นมัสการมูลคันธกุฏี ธรรมสภาสังฆสภา กุฏิพระอรหันต์ และอารมฝ่ายภิกษุณีสงฆ์เคยจำพรรษาในครั้งพุทธกาล และ นมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พระอานนท์ ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากต้นที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ที่พุทธคยา มาปลูก
 • เข้าพักที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2567

เช้าตื่นตีสีเข่นเคย รับประทานอาหารเช้าที่วัดไทยสาวัตถีพุทธวิปัสสนา แล้วออกเดินทาง

 • ชมคฤหาสน์ของท่านอนาถปิณฑิกเศรษณี ผู้ที่สร้างวัดเชตวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้า ได้ไปขออธิฐานจิตให้ได้ร่ำรวยดั่งท่านเศรษฐี เพื่อทำทุบำรุงพระศาสนาสืบต่อไป
 • ชมบ้านท่านปุโรหิตบิดาของพระองคุลิมาล
 • ชมสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงยมกปาฏิหารย์
 • ชมสถานที่ที่พระเทวทัตและนางจินจมาณวิกาถูกแผ่นดินสูบ

จากนั้นรถก็มุ่งสู่เมืองพาราณสี ระยะทาง 350 km. ใช้เวลาเดินทาง 8-9 ชม. เรียกว่าไปถึงคันธีสถูปก็เกือบค่ำแล้ว เลยมีเวลาชมน้อยมาก

 • เข้าสารนาท พาราณสี ชมพิพิธภัณฑ์สารนาถ เมืองพาราณสี หลายคนก็ต้องนึกถึงพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในโลก และเสาหินศิลาจารึกของพระเจ้าอโศก ที่มีความงดงามเช้าเดียวกัน ซึ่งเมื่อเดินทางไปกราบสังเวชียสถานเมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา ก็ต้องไม่พลาดที่จะเข้าไปชมภายในพิพิธภัณฑ์ ที่มีจัดแสดงและรักษาโบราณวัตถุที่ขุดค้นได้ในบริเวณสารนาถ เช่นพระพุทธรูป พระโพธิสัตว์ เทวรูป เครื่องใช้สอยในยุคนั้นๆ จริงๆ ไกด์จะไม่พาเข้าชม เพราะเวลาน้อย แต่จุดเด่นของที่นี้ ก็คือพิพิธภัณฑ์สารนาถแห่งนี้แหละครับ ใครไม่ได้เข้าชมถือว่าพลาด
 • ชมเจาคธีสถูป  สถานที่พระพุทธองค์พบเบจวคีย์ และแสดงปฐมเทศนา ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เกิดพระรัตนตรัยขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก
 • ล่องเรือชมแม่น้ำคงคา ยามค่ำ
 • เข้าพักที่ วัดไทยพาราณสี พุทธวิปัสนา

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2567

เดินทางสู่พุทธคยา จุดเริ่มต้นที่เรามาถึง ระยะทางจากพาราณสีประมาณ 250 km. ใช้เวลา 6-7 ชั่วโมง

 • ถึงพุทธคยาช่วงบ่าย ก็มุ่งหน้าสู่ สถูปเจดีย์แห่งการตรัสรู้ เพื่อนนมัสการและห่มผ้าพระพุทธรูปปางตรัสรู้ (หลวงพ่อเมตตา) และทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์
 • เข้าพักวัดไทยมคธพุทธวิปัสสนา

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2567

เดินทางไปสนามบินคยา เพื่อบินกลับกรุงเทพฯ

 • บินกลับด้วยสายการบิน Air ASIA : FD 123  Take off เวลา 10,40 น (เวลาอินเดีย). ถึงกรุงเทพ เวลา 15.10 น. (เวลาประเทศไทย)

ส่วนรายละเอียดของแต่ละสถานที่ จะขอเขียนแยกเป็นเรื่องๆ พร้อมภาพประกอบนะครับ

 

 

 

นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล

Most Popular

To Top