My books

สร้าง CD TRAINING ง่ายๆ ด้วยตนเอง

หนังสือ สร้าง CD Training ง่ายๆ ด้วยตนเอง ได้ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖ โดยสำนักพิมพ์ SE-ED (ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.) ด้วยแนวคิดที่อยากให้ผู้ที่สนใจในการทำ Courseware แล้วจัดเก็บลงในแผ่นซีดี

โดยเน้นให้เข้าใจง่ายๆ เนื้อจากตัวโปรแกรมที่ใช้จัดทำอย่าง Authorware มีความซับซ้อนในการวางโครงสร้างและยากในการเข้าใจ หนังสือเล่มนี้เลยแนะนำ วิธีการและนำทาง เพื่อให้ทุกคนสามารถพัฒนา CD Training ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 เตรียมความพร้อม ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบของ CD Training, หลักการออกแบบ และขบวนการออกแบบ CD Training.

บทที่ 2 เตรียมเครื่องมือ ว่าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้สร้าง CD Training อาทิเช่น Authorware, โปรแกรมที่ใช้สร้างภาพกราฟิก, โปรแกรมที่ใช้สร้างวิดิทัศน์ และโปรแกรมเสริมอื่นๆ

บทที่ 3 การสร้างโครงร่าง ว่าด้วย หลักการออกแบบ UI, วิธีการเขียน Script, Storyboard

บทที่ 4 ว่าด้วยการสร้างซีดี ว่าด้วยการส้าง intro, Main Menu, ตัวบทเรียน ไปจนถึงการจัดทำเป็นโปรแกรมสำเร็จรูป

บทที่ 5 ว่าด้วยการจัดเก็บโปรแกรมสำเร็จรูปลงแผ่นซีดี การสร้างไฟล์ Autorun, การออกแบบปก

Most Popular

To Top